Rozmiar czcionki:
A
A
A
Kontrast:
a
a
a
a

Informacja o dostępnych usługach w okresie trwałości projektu

Informacja o dostępnych, odpłatnych usługach opiekuńczych oraz doradczo-edukacyjnych dla uczestników projektu "Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy” realizowanego w gminach: Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Zielonki.

Projekt "Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy" był realizowany od marca 2020 do lipca 2023 na podstawie umowy nr RPMP.09.02.02-12-0490/19 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 902 967,08 zł. Wartość dofinansowania wynosi: 1 751 327,20 zł.

 

W wyniku realizacji projektu powstało Centrum Wsparcia dla opiekunów nieformalnych, które w odpowiedzi na wymóg zachowania trwałości kontynuuje świadczenie usług opiekuńczo, asystenckich i edukacyjno- doradczych.

 

Za prowadzenie Centrum Wsparcia w okresie trwałości projektu odpowiedzialny jest partner projektu - Fundacja Wspierania Rodzin Pogodna Przystań Ul. Nad Stacją 27, 32-010, Łuczyce. Gmina Kocmyrzów Luborzyca.

 

Uczestnicy projektu mogą korzystać z odpłatnych usług oferowanych przez Centrum zgodnie z obowiązującymi cenami: stacjonarne grupy wsparcia - 100 zł/h, terapia zajęciowa - 100 zł/h, poradnictwo indywidualne - 200zł/h, opieka wytchnieniowa/odciążająca - wariant A - 600 zł/doba (termin ustalany indywidualnie), wariant B - 40 zł/godzina (termin ustalany indywidualnie), wariant C - 500 zł/miesiąc (pakiet 3 wizyt w tygodniu w dni powszednie; każda wizyta z kompleksową i profesjonalną opieką trwa od 60 do 90 minut i ustalana jest na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb), wariant D - 900 zł/miesiąc (pakiet 5 wizyt w tygodniu w dni powszednie; każda wizyta z kompleksową i profesjonalną opieką trwa od 60 do 90 minut i ustalana jest na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb). Usługi asystentury, czyli konsultacje specjalistów w domu opiekuna (czas trwania- 60 min.) fizjoterapia- 160 zł, psycholog- 200zł, pielęgniarka- 120zł.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

 

mail: przystanpogodna@gmail.com 

tel. +48 795 634 035

Na powyższe kwoty zostaną nałożone zniżki z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Centrum, zwłaszcza w zakresie liczby godzin objętych bonifikatą oferowanych jednej osobie w danym okresie. O przyznaniu bonifikaty zdecydują, analogicznie jak w procesie rekrutacji do projektu, spełnienie kryteriów formalnych, dochodowych i premiowanych, przedstawionych w piśmie dotyczącym wyjaśnień założeń wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej, a w drugiej kolejności liczba zdobytych punktów, czyli miejsce na liście rankingowej określającej pierwszeństwo w dostępie do usług z bonifikatą. Decyzję o przyznaniu wsparcia będzie podejmować powołana w tym celu Komisja, zgodnie z poniższą tabelą zniżek: Stacjonarne grupy wsparcia - 90 % zniżki, Terapia zajęciowa - 90 % zniżki, Poradnictwo indywidualne - 50 % zniżki, Opieka wytchnieniowa/odciążająca - 90 % zniżki.