Rozmiar czcionki:
A
A
A
Kontrast:
a
a
a
a

Regulamin

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu "Uruchomienie Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy".

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

1. Organizator - konsorcjum w skład, którego wchodzą następujące podmioty: Lider Projektu - Grupa Interia.pl. sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300, oraz Partnerzy Projektu: Fundacja Uskrzydleni Wiekiem  z siedzibą w Krakowie, ul. Rusznikarska 12A/10; 31-261 Kraków, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Luborzycy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca,  Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków.

2. Uczestnik Projektu - opiekun nieformalny lub osoba niesamodzielna, którzy zostali zakwalifikowani (na podstawie Regulaminu rekrutacji) do udziału w Projekcie.

3. Opiekun nieformalny - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Pojęcie opiekuna nieformalnego i opiekuna faktycznego należy traktować tożsamo.

4. Osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

5. Centrum wsparcia - biuro Centrum Wsparcia, zlokalizowane pod adresem: 32-010 Łuczyce, ul. Nad Stacją 27, zwane dalej Centrum.

6. Projekt - projekt "Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT,  Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

7.  Lista podstawowa - lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

8.  Lista rezerwowa - lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie z powodu niewystarczającej liczby miejsc.

9. Wielokrotne wykluczenie społeczne — wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

f) osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

g) członkowie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.),

i) osoby niesamodzielne,

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020,

k) osoby korzystające z POPŻ.

10. Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów do Projektu, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.  

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Udział w projekcie w okresie jego trwania tj. od 01.03.2020 roku do 28.02.2023 roku jest nieodpłatny.

2.  Głównym celem Projektu jest utworzenie Centrum, którego zadaniem będzie zwiększenie dostępności oraz jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów. W ramach wsparcia edukacyjno-doradczego Centrum będzie oferować  usługi wymienione w § 3.

3. Informacja o Projekcie, Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu oraz  wzory dokumentów rekrutacyjnych (z możliwością pobrania) są dostępne na stronie internetowej Lidera (https://obecni.interia.pl/) i Partnerów Projektu (http://uskrzydleniwiekiem.pl/, https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/, http://msrr.pl/) oraz w biurze Centrum.

4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników.

5. Projekt skierowany jest do:

- nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych;

-  osób niesamodzielnych.

6. Projekt realizuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Formy wsparcia świadczone będą na obszarze realizacji Projektu, tj. terenie 4 gmin:  Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów- Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki.  

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

W ramach Projektu zostaną udzielone następujące formy wsparcia:

a) asystentura zespołowa;

b) grupy wsparcia;

c) indywidualne konsultacje psychologiczne;

d) szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych;

e) szkolenia w zakresie kompetencji miękkich;

f) wyjazdy integracyjne;

g) arteterapia;

h) warsztaty ACT;

i) tymczasowa opieka odciążeniowa;

j) całodobowa opieka odciążeniowa.  

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI DO PROJEKTU

1. Kandydaci na Uczestników Projektu muszą spełnić następujące kryteria formalne:

a) być pełnoletnim opiekunem nieformalnym (niepobierającym wynagrodzenia z tytułu opieki) osoby niesamodzielnej, która wymaga opieki osób trzecich, tj. nie może samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

b) mieszkać, uczyć się lub pracować na terenie województwa małopolskiego,

2. Kandydaci spełniający kryteria formalne, określone w ust. 1 podlegają ocenie merytorycznej, w oparciu o 11 kryteriów premiowanych (1 pkt. za każde kryterium). Objęte wsparciem mogą zostać osoby:

1) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (zgodnie z § 1 pkt.9),

2) których podopieczni wykazują znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

3) których podopieczni wykazują niepełnosprawność sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju,

4) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

5) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

6) rozpoczynające opiekę nad osobą niesamodzielną,

7) rezygnujące z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby zajmować się podopiecznym,

8) sprawujący opiekę pielęgnacyjną w domu bez wsparcia rodzinnego,

9) posiadające więcej niż jedną osobę niesamodzielną pod opieką,

10) których sytuacja zdrowotna uległa gwałtownemu pogorszeniu a stan zdrowia lub podeszły wiek utrudnia im opiekę nad osobą niesamodzielną,

11) u których mogą występować objawy Zespołu stresu opiekuna lub osoby zmagające się z wypaleniem.

3. W trakcie rekrutacji kryteria formalne oraz premiowane będą weryfikowane na podstawie oświadczeń złożonych w formularzu zgłoszeniowym oraz w załącznikach do Regulaminu.

4. W przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Uczestnikami Projektu nie mogą̨ być́ osoby, które są̨ uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są̨ tego samego rodzaju lub zmierzają̨ do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu, co będzie sprawdzane na podstawie oświadczenia podczas rekrutacji.    

§ 5

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja odbywać́ się̨ będzie w trybie ciągłym i otwartym, w zależności od aktualnej dostępności miejsc na podstawie listy podstawowej i rezerwowej.

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia rekrutacji nadzór sprawuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele Lidera i Partnerów. Rekrutacja prowadzona będzie od 11.08. 2020 r. do 31.03. 2023 r.

3. Z uwagi na charakter i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie regularnych rozstrzygnięć po zakończeniu oceny złożonych wniosków, nie rzadziej niż co 3 miesiące. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund nastąpi nie później niż w przeciągu miesiąca od zamknięcia rundy, na podstawie oceny zgłoszeń z uwzględnieniem liczby uzyskanych punktów.

4. Uczestnicy chcący skorzystać ze wsparcia, zobowiązani będą do wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 pkt. 10.

5. Dokumenty należy złożyć:

-  osobiście lub korespondencyjnie na jeden z adresów placówek zaangażowanych w Projekt (§ 1 pkt. 1) albo w siedzibie powołanego Centrum (32-010 Łuczyce, ul. Nad Stacją 27), lub

- podpisane i zeskanowane w wersji elektronicznej na adres e-mail: obecni@firma.interia.pl (oryginały należy dostarczyć do 7 dni kalendarzowych na jeden z adresów ww.). ( w przypadku wysłania dokumentacji drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do adresata, a nie datę stempla pocztowego)

6. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie na właściwym formularzu zgłoszenia, w języku polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

7. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, zawierające wszystkie poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty. Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji kandydaci zostaną poinformowaniu o konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów w ciągu 7 dni kalendarzowych. Po tym czasie niekompletne wnioski zostaną odrzucone. W powyższym przypadku datą złożenia wniosku będzie data złożenia poprawnie wypełnionej korekty wniosku.

8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa, zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną i umieszczenie na liście podstawowej. Następnie z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa i zostaną oni skierowani do koordynatora opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa, który na podstawie wywiadu diagnostycznego dobierze odpowiednie formy wsparcia.

9. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

10. Wykaz dokumentów, które kandydat na Uczestnika Projektu musi przedłożyć:

a) formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do Projektu - załącznik nr 2

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niesamodzielnej - załącznik nr 2

d) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium dochodowego - załącznik nr 3.

11.  Uczestnik Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do Projektu, będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 4, pkt. 2, ppkt. 1,2,3,5

12. Spełnienie kryteriów określonych w  § 4, pkt. 2, ppkt. 2,3,5 będzie weryfikowane na podstawie stosownego orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego złożonego przez Uczestnika Projektu

13. Kryterium określone w § 4, pkt.2, ppkt. 1 będzie weryfikowane na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

a) raport z danych zebranych w trakcie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego / jeśli dotyczy

b) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, potwierdzające stałe leczenie / jeśli dotyczy

c) dokumenty potwierdzające koszty poniesione w ramach leczenia / jeśli dotyczy

d) orzeczenie o niepełnosprawności, / jeśli dotyczy

e) zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu na bezrobociu, / jeśli dotyczy

f) potwierdzenie o przebyciu lub trwaniu terapii. / jeśli dotyczy

14. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia o zmianie danych osobowych przekazanych podczas procesu rekrutacji oraz bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział opiekuna jak również osoby niesamodzielnej

15. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, a w pierwszej kolejności do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymały największą liczbę punktów.

16. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów lub przy braku spełnienia kryterium dochodowego o wejściu do Projektu zdecydują dodatkowo przyznane punkty osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym według listy przesłanek określonych w artykule 7 ww. ustawy i według ich liczby ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek dotyczących sytuacji materialnej, a także grupy docelowej i rodzaju usług.

17. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Lidera Projektu i Partnerów.

18. Zakończenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą:

a) zrealizowania zaplanowanego wsparcia,

b) dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

c) naruszenia postanowień Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie (o czym Uczestnik Projektu powiadamiany jest w formie pisemnej),

d) znacznego pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci Uczestnika Projektu.

19. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w Projekcie.  

§ 6

PROCEDURA REKRUTACJI

1. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Organizatora na podstawie dokumentów rekrutacyjnych i składa się z następujących dwóch etapów:

a) Etap I - weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,

b) Etap II - weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych.

2. Zadaniem Komisji konkursowej będzie w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji

b) analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,

c) wyłonienie Uczestników Projektu,

d) sporządzenie listy podstawowej Uczestników Projektu i listy rezerwowej.

3. Po zweryfikowaniu poprawności złożonych dokumentów zgłoszeniowych, Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny sytuacji kandydata na Uczestnika Projektu.

4. Wyłaniając Uczestników Projektu Komisja będzie się kierować kryteriami określonymi w § 4 pkt. 1 Regulaminu oraz dodatkowymi kryteriami premiowanymi określonymi w § 4 pkt.2.

5. Decyzję o przyznaniu wsparcia będzie podejmować Komisja Rekrutacyjna, indywidualnie dla każdej osoby wnioskującej o objęcie wsparciem.

6. Każdorazowo po zakończeniu rundy zorganizowane zostanie spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w trakcie którego zostaną umówione i zweryfikowane wszystkie nadesłane zgłoszenia. Po każdym spotkaniu Komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół z jej pracy wraz z listą rankingową.

7. Uczestnicy Projektu, którzy zostaną pozytywnie zakwalifikowani, zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wyłonienia.

8. Informacje o Uczestnikach zostaną opublikowane na stronie Lidera oraz Partnerów w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wyłonienia.

9. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

10. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów uzupełniających Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce może zająć kolejny kandydat z listy rezerwowej.  

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnik Projektu ma prawo do:

a) udziału we wszystkich formach wsparcia,

b) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a) zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) podpisania i złożenia w Biurze Projektu wszystkich wymaganych dokumentów, poddania się procesowi rekrutacji,

c) aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia,

d) stosowania się do zaleceń personelu Projektu,

e) każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności,

f) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia indywidualnej ścieżki wsparcia oraz monitoringu postępów,

g) bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie. 

§ 8

ZASADY REZYGNACJI I WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się, w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, poinformować pisemnie Organizatora o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:

a) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu form wsparcia, uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),

b) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji lub niezłożenia dokumentów uzupełniających,

c) naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Decyzję o  wykluczeniu Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator.        

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zostaną wprowadzone w dokumencie w widoczny sposób a na stronie internetowej pojawi się ogłoszenie informujące o zaistniałej zmianie. 1. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, Partner zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji Projektu.

2. Powyższy regulamin rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

3. Integralną część Regulaminu stanowią następujące Załączniki:

a) Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu "Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy";

b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie osoby biorącej udział w rekrutacji do Centrum (opiekuna oraz podopiecznego);

c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie - kryterium dochodowe.